Sedinta de Consiliu General pe 10 mai

7 05 2010

Urmatoarea sedinta a Consiliului General are loc pe 10 mai. Iata Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe perioada 10.05.2010-09.08.2010
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea CGMB nr.61/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Staţia de epurare a apelor uzate a municipiului Bucureşti, precum şi a Actului adiţional nr.3 la Contractul de lucrări încheiat cu Holding AKTOR-ATHENA S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Bucureşti sub nr.3173 din 11 decembrie 2006
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului General
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare centralizate ale Municipiului Bucureşti, activitate proprie, pe anul 2009
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2009
6. Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din Municipiul Bucureşti
7. Proiect de hotărâre privind expunerea materialelor de propagandă electorală
8. Proiect de hotărâre privind interzicerea în Municipiul Bucureşti a inscripţiilor caligrafiate sau a imaginilor pictate sau gravate de tip grafitti pe pereţi sau alte suprafeţe publice sau private
9. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Bucureşti la campania mondială a Comunităţii Sant`Egidio Oraşe pentru viaţă – Oraşe împotriva Pedepsei cu moartea
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în Splaiul Independenţei nr. 297, sector 6 în suprafaţă de 137 mp., teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, necesar realizării unei secţiuni (extinderi) dintr-un imobil cu destinaţia de birouri şi servicii
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în str. Polonă nr.37A, sector 1, în suprafaţă de 65 mp., teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, necesar realizării unei secţiuni dintr-un imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale, birouri şi locuinţe
12. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Ronald S.Lauder – România, pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului situat în Str. Cluceru Udricani nr.12, sector 3, destinat activităţii de învăţământ
13. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului General al Municipiului Bucureşti să negocieze şi să semneze, în condiţiile legii, un Contract de Cooperare între Municipiul Bucureşti şi S.C.Nova Imobiliare SRL, pentru dezvoltarea şi operarea unui centru comercial
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea reţelei stradale locale şi extinderea reţelei de tramvai necesare dezvoltării Complexului Coloseum”
15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.32/2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea CGMB, precum şi abrogarea HCGMB nr.215/2006 şi a HCGMB nr.248/2006
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind Programul de Cooperare între Municipiul Bucureşti din România şi Oraşul Moscova din Federaţia Rusă pentru perioada 2010-201139
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Cooperare între Municipiul Bucureşti şi Oraşul Viena
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 339/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) şi aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi a grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei instituţii publice
22. Proiect de hotărâre privind acordarea către Consiliul Local al Oraşului Chitila, Judeţul Ilfov a dreptului de a deversa apele uzate rezultate din activităţile gospodăreşti şi economice de pe raza satului Rudeni în canalul deschis NH Dragomireşti Chitila concesionat către SC. Apa Nova Bucureşti S.A
23. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti – ASPA şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestei instituţii publice
24. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti –ARCUB, a imobilului situat în Str. Leonida nr.9, sector 2, în vederea amenajării Centrului de Artă Contemporană şi Experimentală
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CGMB nr.209/2009 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice studii de fezabilitate pentru proiecte tip”Grădiniţă de 4, 6 şi 8 grupe copii, cu program prelungit”
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe de la Banca Europeană de Investiţii, în valoare de până la 60 milioane euro, pentru cofinanţarea proiectului de realizare de grădiniţe noi în Municipiul Bucureşti
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile publice de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti
28. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea CGMB nr.178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a caietului de sarcini şi a contractului de atribuire de gestiune delegată pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare
29. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri privind trecerea imobilelor situate în Bucureşti, Calea Giuleşti nr.2-4, sector 6 şi Str. Econom Cezărescu nr.17-19, sector 6, din proprietatea statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv SC Enel Energie Muntenia SA, în domeniul public al Municipiului Bucureşti, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Pasaj rutier denivelat superior Basarab”
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului”
31. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea CGMB nr. 28/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Bulevardul Timişoara”
32. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2009 privind numirea reprezentanţilor C.G.M.B. în Consiliul de Administraţie şi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. REBU S.A. şi abrogarea Hotărârii C.G.M. B. nr. 143/2004
33. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea CGMB nr.138/2009 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 4000 mp., pentru înfiinţarea unui cimitir turcesc şi abrogarea Hotărârii CGMB nr.416/2008
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului între Municipiul Bucureşti şi Oraşul Chitila privind înfiinţarea, organizarea, reglementarea, coordonarea şi controlul Serviciului de transport public de călători desfăşurat între oraşul Chitila şi Municipiul Bucureşti
35. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea CGMB nr. 376/2008 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenţi pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier
36. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii CGMB nr.254/2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 235/2005 cu modificările şi completările ulterioare
37. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bloc de locuinţe situat în str. Maior Băcilă nr.28-30, sector 2, din proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în proprietatea publică a statului
38. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Municipiului Bucureşti cu jardiniera (spaţiu verde) aferentă cursului Râului Dâmboviţa pe raza administrativ teritorială a Municipiului Bucureşti
39. Proiect de hotărâre privind abrogarea art. 1 şi art. 3 din Hotărârea CGMB nr. 106/2006 privind atribuirea de denumiri pentru două artere de circulaţie situate în sectorul 6, Bucureşti, artere de circulaţie nou create în urma constituirii parcelărilor în baza Legii nr.18/1991
40. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Berbecaru Alin şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
41. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Stan Nicuşor şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
42. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Roşeţi George Adrian şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
43. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Iovici Teodor Victor şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
44. Proiect de hotărâre privind componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale CGMB, precum şi abrogarea anexei 2 la Hotărârea CGMB nr.289/2008
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Jiului nr.111-113, sector 1
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Aleea Meteorologiei nr.30, sector 1
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Bd. Bucureştii Noi nr.43, sector 1
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.147, sector 1
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.23, sector 1
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Zăgazului nr.13-19 şi nr.21-25, sector 1
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Drumul Dealul Leului nr.20-22, sector 4
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Izbiceni nr.117-119, sector 1
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Tipografilor nr.31A, sector 1
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Teiuş nr. 121B, sector 5
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Drumul Gării nr. 67-75, 81-93, sector 1
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 107, lot. 11, sector 1
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Teliţa nr.37, sector 5
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Louis Blanc nr. 26 sector 1
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Sevastopol nr. 16 sector 1
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Inginerilor nr. 9 sector 2
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 107, lot. 13 şi 15, sector 1
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Badea Cârţan nr. 69, sector 2
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 166, sector 1

Reclame

Acțiuni

Information

One response

12 05 2010
Ion Vasilescu

Multe din aceste PUZ-uri de azi au iesit din dezbatere publica inainte de modificarea reglementarilor legale aplicabile (au fost in dezbatere publica in vara lui 2009). Ar fi normal sa treaca din nou prin procedura de dezbatere, din moment ce legea aplicabila este alta. Este foarte probabil ca acum sa putem ridica obiectii care in trecut nu aveau aplicabilitate.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s
%d blogeri au apreciat asta: