Sedinta de Consiliu pe 28 aprilie

26 04 2010

Consiliul General al Municipiului Bucuresti are urmatoarea sedinta miercuri, 28 aprilie 2010, la ora 15. Ordinea de zi este:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe perioada 28.04.2010-27.07.2010
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea CGMB nr.61/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Staţia de epurare a apelor uzate a municipiului Bucureşti, precum şi a Actului adiţional nr.3 la Contractul de lucrări încheiat cu Holding AKTOR-ATHENA S.A.2, înregistrat la Primăria Municipiului Bucureşti sub nr.3173 din 11 decembrie 2006
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului General
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare centralizate ale Municipiului Bucureşti, activitate proprie, pe anul 2009
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2009
6. Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din Municipiul Bucureşti
7. Proiect de hotărâre privind expunerea materialelor de propagandă electorală
8. Proiect de hotărâre privind interzicerea în Municipiul Bucureşti a inscripţiilor caligrafiate sau a imaginilor pictate sau gravate de tip grafitti pe pereţi sau alte suprafeţe publice sau private
9. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Bucureşti la campania mondială a Comunităţii Sant`Egidio Oraşe pentru viaţă – Oraşe împotriva Pedepsei cu moartea
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în Splaiul Independenţei nr. 297, sector 6 în suprafaţă de 137 mp., teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, necesar realizării unei secţiuni (extinderi) dintr-un imobil cu destinaţia de birouri şi servicii
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în str. Polonă nr.37A, sector 1, în suprafaţă de 65 mp., teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, necesar realizării unei secţiuni dintr-un imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale, birouri şi locuinţe
12. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Ronald S.Lauder – România, pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului situat în Str. Cluceru Udricani nr.12, sector 3, destinat activităţii de învăţământ
13. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului General al Municipiului Bucureşti să negocieze şi să semneze, în condiţiile legii, un Contract de Cooperare între Municipiul Bucureşti şi S.C.Nova Imobiliare SRL, pentru dezvoltarea şi operarea unui centru comercial
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea reţelei stradale locale şi extinderea reţelei de tramvai necesare dezvoltării Complexului Coloseum”
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind Programul de Cooperare între Municipiul Bucureşti din România şi Oraşul Moscova din Federaţia Rusă pentru perioada 2010-2011
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 339/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) şi aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi a grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei instituţii publice
20. Proiect de hotărâre privind acordarea către Consiliul Local al Oraşului Chitila, Judeţul Ilfov a dreptului de a deversa apele uzate rezultate din activităţile gospodăreşti şi economice de pe raza satului Rudeni în canalul deschis NH Dragomireşti Chitila concesionat către SC. Apa Nova Bucureşti S.A
21. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti – ASPA şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestei instituţii publice
22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti –ARCUB, a imobilului situat în Str. Leonida nr.9, sector 2, în vederea amenajării Centrului de Artă Contemporană şi Experimentală
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CGMB nr.209/2009 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice studii de fezabilitate pentru proiecte tip”Grădiniţă de 4, 6 şi 8 grupe copii, cu program prelungit”
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe de la Banca Europeană de Investiţii, în valoare de până la 60 milioane euro, pentru cofinanţarea proiectului de realizare de grădiniţe noi în Municipiul Bucureşti
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile publice de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti
26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea CGMB nr.178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a caietului de sarcini şi a contractului de atribuire de gestiune delegată pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare
27. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri privind trecerea imobilelor situate în Bucureşti, Calea Giuleşti nr.2-4, sector 6 şi Str. Econom Cezărescu nr.17-19, sector 6, din proprietatea statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv SC Enel Energie Muntenia SA, în domeniul public al Municipiului Bucureşti, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Pasaj rutier denivelat superior Basarab”
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului”
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2009 privind numirea reprezentanţilor C.G.M.B. în Consiliul de Administraţie şi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. REBU S.A. şi abrogarea Hotărârii C.G.M. B. nr. 143/2004
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea CGMB nr.138/2009 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 4000 mp., pentru înfiinţarea unui cimitir turcesc şi abrogarea Hotărârii CGMB nr.416/2008
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului între Municipiul Bucureşti şi Oraşul Chitila privind înfiinţarea, organizarea, reglementarea, coordonarea şi controlul Serviciului de transport public de călători desfăşurat între oraşul Chitila şi Municipiul Bucureşti
32. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 3 la Hotărârea CGMB nr. 379/2008 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Străzilor Bucureşti
33. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea CGMB nr. 376/2008 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenţi pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier
34. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii CGMB nr.254/2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 235/2005 cu modificările şi completările ulterioare
35. Proiect de hotărâre acceptarea propunerii Guvernului României pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în proprietatea publică a statului şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 2
36. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Municipiului Bucureşti cu jardiniera (spaţiu verde) aferentă cursului Râului Dâmboviţa pe raza administrativ teritorială a Municipiului Bucureşti
37. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Stan Nicuşor şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
38. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Roşeţi George Adrian şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
39. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Iovici Teodor Victor şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
40. Proiect de hotărâre privind componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale CGMB, precum şi abrogarea anexei 2 la Hotărârea CGMB nr.289/2008
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Jiului nr.111-113, sector 1
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Aleea Meteorologiei nr.30, sector 1
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Bd. Bucureştii Noi nr.43, sector 1
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.147, sector 1
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.23, sector 1
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.23, sector 1
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Drumul Dealul Leului nr.20-22, sector 4
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Izbiceni nr.117-119, sector 1
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Tipografilor nr.31A, sector 1
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Teiuş nr. 121B, sector 5
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Drumul Gării nr. 67-75, 81-93, sector 1
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 107, lot. 11, sector 1
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Teliţa nr.37, sector 5
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Louis Blanc nr. 26 sector 1
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Sevastopol nr. 16 sector 1
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Inginerilor nr. 9 sector 2
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 107, lot. 13 şi 15, sector 1
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Badea Cârţan nr. 69, sector 2
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 166, sector 1

Reclame
Sedinta CGMB pe 26 februarie

22 02 2010

Sedinta din februarie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti va avea loc pe 26 februarie, de la ora 13.

Iata Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucureşti, pentru anul 2010
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti
3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei Comisii de analiză a oportunităţii Proiectului „Hrană caldă pentru copii în şcoli”
4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei Comisii de analiză a Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Bucureşti
5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCGMB nr.83/2009 privind numirea reprezentanţilor CGMB în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti şi abrogarea HCGMB nr.151/2004
6. Proiect de hotărâre privind cooperarea dintre Consiliul Local Sector 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu Fundaţia Sera România şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului în vederea realizării proiectului de interes public „Institutul pentru Dezvoltarea Copilului”
7. Proiect de hotărâre privind majorarea alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii cantinei de ajutor social şi ai centrelor de îngrijire şi asistenţă din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Biroul de Studii şi Cooperare Internaţională Antidrog în vederea derulării în comun a proiectului pilot „Prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenţilor prin creşterea factorilor de protecţie şi diminuarea influenţei factorilor de risc”
9. Proiect de hotărâre privind trecerea aliniamentului de arbori şi a jardinierei aferente cuvei râului Dâmboviţa pe tronsonul Pod Ciurel – Pod Vitan, din administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 3, 4, 5 şi 6 în administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Bucureşti, situat în Splaiul Independenţei nr.297, sector 6, în suprafaţă de 137 mp., necesar realizării unei secţiuni (extinderi) dintr-un imobil cu funcţiunea de birouri şi servicii
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în Str. Sfinţii Apostol nr. 2B, sector 5, în suprafaţă de 191 mp., teren aparţinând domeniului privat al municipiului Bucureşti, necesar realizării unei secţiuni dintr-un imobil cu destinaţia de hotel şi funcţiuni complementare funcţiunii de hotel
12. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în Str. Polonă nr. 37A, sector 1, în suprafaţă de 65 mp., teren aparţinând domeniului privat al municipiului Bucureşti, necesar realizării unei secţiuni dintr-un imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale, birouri şi locuinţe
13. Proiect de hotărâre privind reducerea numărului total de posturi la Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti – RADET, aprobat prin HCGMB nr.174/2009
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru utilizarea locurilor de parcare publică de utilitate generală cu plată de către persoanele fizice riverane
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 44/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Extindere Teatrul Masca
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi SF + PT pentru obiectivul de investiţii al Teatrului Evreiesc de Stat – Consolidare şi Modernizare a Clădirii Teatrului Evreiesc de Stat Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 337/2007
17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 25/2006 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii „Supralărgire strada Niţu Vasile între B-dul Obregia şi B-dul C-tin Brâncoveanu”
18. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în str. Lipscani nr. 90, sectorul 3, din domeniul privat al Municipiului Bucureşti şi administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti – ARCUB
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Străpungere str. Braşov până la Şos. Alexandriei cu pasaj rutier denivelat la intersecţia dintre str. Braşov şi Bd. Ghencea”
20. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire capelă la Cimitirul Dămăroaia”
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în reţele publice de alimentare cu apă şi canalizare zona Ion Creangă, din sectorul 2” şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 144/2006
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în reţele publice de alimentare cu apă şi canalizare zona Petricani, din sectorul 2”
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea reţelei de iluminat public şi a canalizaţiei aferente în cartierul Henri Coandă”
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizarea alimentării cu energie termică a consumatorilor racordaţi la Centrală Termică 10 Bucureştii Noi”
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizarea alimentării cu energie termică a consumatorilor racordaţi la Centrală Termică 13 Bucureştii Noi”
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Deviere reţele termice str. Sachelarie Visarion aferente Punct Termic Iancului”
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Alimentarea blocului nr.7 din Str. Barbu Văcărescu nr.44, sector 2, prin dezafectarea Centralei Termice Barbu Văcărescu şi racordarea la reţeaua de termoficare”
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de iluminat public şi canalizaţie aferentă zonei Cartierului Apărătorii Patriei, sector 4”
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de iluminat public şi canalizaţie aferentă zonei Cartierului Progresului, sector 4”
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de iluminat public şi canalizaţie aferentă zonei Cartierului Andronache, sector 2”
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de iluminat public şi canalizaţie aferentă zonei Cartierului Ion Creangă, sector 2”
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Diametrala N-S, etapa a II-a, Str. Vasile Pârvan-Str. Uranus”
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Lărgire Bd. Dimitrie Pompei şi Străpungere Barbu Văcărescu”
34. . Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pasaj suprateran Mihai Bravu – Spaiul Unirii”
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Şos. Fabrica de Glucoză”
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de canalizare menajeră str. Gârlei şi str. Madrigalului
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti”
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2010, calculată conform Anexei nr.2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2008
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Jiului nr.111-113, sector 1
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Aleea Meteorologiei nr.30, sector 1
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Drumul Dealul Leului nr.20-22, sector 4
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Bd. Bucureştii Noi nr.43, sector 1
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Bd. Gheorghe Şincai – Str. Lânăriei, sector 4
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Ion Bogdan nr.15, sector 1

Sedinta de Consiliu General pe 27 ian

25 01 2010

Ordinea de zi a sedintei Consiliului General, 27 ianuarie 2010, ora 13:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe perioada 27.01.2010 – 26.03. 2010
2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al Domnului Duţă Nicolae Lucian şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al municipiului Bucureşti
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Dan Chiţu
4. Proiect de hotărâre privind validarea doamnei Subprefect al Municipiului Bucureşti Cristiana Dumitrescu ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 405/2009 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, pentru anul 2010
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de transport şi distribuţie a energiei termice furnizate prin sistemul centralizat de încălzire de către RADET Bucureşti şi a preţului local de facturare a energiei termice la populaţie
7. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Legii-cadru 330/2009 în instituţiile publice de interes local ale Municipiului Bucureşti
8. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Legii-cadru 330/2009 în Primăria Municipiului Bucureşti
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Bucureşti
11. Proiect de hotărâre privind aderarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti la Reţeaua Română de Reducere a Riscurilor şi plata cotizaţiei anuale de membru
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti a sumelor pentru co-finanţarea Proiectului de investiţii „Reabilitarea zonelor urbane cu deficienţe majore în sistemul de canalizare şi alimentare cu apă din Municipiul Bucureşti – inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent -sectoarele 1-6
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 330/2009 privind repartizarea locuinţelor achiziţionate din fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti
14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a căminelor pentru tineret – blocul 1 şi blocul 2, situate în Bucureşti, Str. Hrisovului nr. 2-4, sector 1, aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti, în vederea vânzării către titularii contractelor de închiriere
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil – cămin nefamilişti, situat în Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3, Bucureşti din administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti
16. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de prestări servicii cu medicii veterinari în Municipiul Bucureşti
17. Proiect de hotărâre privind îmbunătăţirea proceselor şi simplificarea procedurilor de lucru ale registrului de riscuri la nivelul Municipiului Bucureşti
18. Proiect de hotărâre privind eficientizarea comunicării în cadrul Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă cu scopul reducerii riscurilor generate de calamităţile naturale şi antropice
19. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bucureşti, în calitate de partener, la proiectul cu finanţare nerambursabilă I SPEED – Politici sociale informaţionale pentru o dezvoltare economică europeană sustenabilă – în cadrul Programului de Cooperare Interregională Interreg IV C
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiilor de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Instalaţie de încălzire cu gaze clădire administrativă cimitirele Sf. Vineri, Dămăroaia, Izvorul Nou, Metalurgiei, Colentina, Străulesti II”
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Închidere curte interioară columbar – crematoriul Vitan Bîrzeşti”
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Rampe de acces în incinte pentru persoane cu dizabilităţi în 15 cimitire şi 2 crematorii”
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Spitalul clinic de obstetrică şi ginecologie Filantropia”
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Extindere – modernizare şi echipare Spitalul clinic de chirurgie oro-maxilo-facială Prof. Dr. Dan Theodorescu”
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi reabilitare Parc Herăstrău” – nu se va depăşi limita parcului
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru execuţia lucrărilor de consolidare la imobilul situat în B-dul Schitu Măgureanu nr. 3, sector 5
27. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Supralărgire Şoseaua Pipera”
28. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Bulevardul Timişoara”
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu Consiliul Local al sectorului 2 în vederea realizării în comun a Proiectului „Parcaj subteran şi a unui pasaj pietonal din piaţa publică”
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCGMB nr.366/2009 privind asocierea Municipiului Bucureşti cu Consiliul Judeţean Ilfov, Oraşul Voluntari şi Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti,în vederea realizării obiectivului de investiţii „Pasaj denivelat superior Pipera Tunari”
31. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind transmiterea imobilului (cazarma 1868) situat în Str. Sectorului nr.6, sector 3, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al sectorului 3, în vederea dezvoltării Complexului Sportiv „Voinicelul”
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Str. Jiului nr. 111 – 113, sector 1
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Şos. Vitan Bârzeşti nr. 18, sector4
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Drumul Dealul Leului, nr. 20 – 22, sector4
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Şos. Bucureşti – Ploieşti, nr. 166, sector 1
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Str. Badea Cârţan nr. 69, sector 2

Casa ca sa faca bani

22 10 2009

Stirea asta apare pe acest blog doar ca sa sa stie cine mai avea dubii: cica nu se poate expropria pentru a pune in aplicare un proiect excelent. Pe dracu! Se poate face orice, atat timp cat intra bani in buzunarele cui trebuie.

Asa se explica de ce se da din spatiul public o alee, un spatiu verde si o parcare catre un ins oarecare, ceva va turna un bloc pentru a-si umple buzunarele. Ghici cine a facut magaria asta… prietenii lu dom arhitect-sef Gheorghe Patrascu din Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Consiliul General are sedinta pe 22 sep

20 10 2009

Consiliul General al Municipiului Bucuresti are sedinta pe 22 septembrie. Ordinea de Zi se gaseste aici.

Ca un mic amuzament, iata o poza de la intalnirea precedenta a Circului General al Municipiului Bucuresti, preluata de pe mediafax. In rolurile principale, de la stanga la dreapta, o gorila prost hranita si un babuin obraznic 😀

codrin-stefanescu-bataie-cgmb-400x300

Cat mai costa o strada…

7 10 2009

Cat sa coste, 15,5 milioane de euro pe kilometru daca e vorba de Bulevardul Kiseleff. Strada Academiei e mai „ieftina”, doar 9 milioane de euro pe kilometru.

Presedintele de Consiliu, Calin Murg, ne arata cum se voteaza un asemenea jaf: Cine este pentru? 31 de voturi. Împotrivă? Zero voturi. Abţineri? 15 voturi. Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Prin comparatie preturile normale ar trebui sa fie sub un milion de euro pe kilometru la Kiseleff (strada cu trei benzi) si sub 300.000 de euro pentru Academiei (strada ingusta cu o banda).

Sedinta de Consiliu pe 30 septembrie

25 09 2009

La o ora dupa terminarea sedintei de pe 25 septembrie, a aparut Ordinea de Zi a sedintei de urgenta de pe 30 septembrie, ora 12.

Faptul ca vedeti expresia „Plan Urbanistic Zonal” de 54 de ori nu este o iluzie optica.

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2009
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de inchiriere a imobilului situat in Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6 necesar pentru mutarea temporara a aparatului de specialitate a Primarului General si a membrilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada consolidarii imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5
3.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea CGMB nr. 145/2006 privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, precum si a drumurilor aferente ansamblului de locuinte Henri Coanda si abrogarea HCGMB nr. 321/2008
4.Proiect de hotarare privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice din Municipiul Bucuresti
5.Proiect de hotarare privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a cererii de emitere a unei hotarari pentru transmiterea bunurilor imobile, cu terenul aferent amplasamentului „Esplanada”, situat in Bd. Unirii, sector 3, Bucuresti din proprietatea privata a statului in proprietatea publica a municipiului Bucuresti
6.Proiect de hotarare privind validarea domnului tincu Ion ca membru de drept in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica a Municipiului Bucuresti
7.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr. 201/2009 privind aprobarea amplasamentelor situate in Pasajul din Piata Universitatii pe care vor fi amenajate spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, conform profilelor de activitate stabilite precum si a documentatiei de organizare a procedurii de licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii acestora
8.Proiect de hotarare privind trecerea unor spatii cu destinatie medicala din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si trecerea spatiilor din domeniul public al municipiului Bucuresti in domeniul privat al municipiului Bucuresti
9.Proiect de hotarare privind instituirea zilei de 19 septembrie drept „Ziua Elevilor Bucuresteni”
10.Proiect de hotarare privind trecerea din administrarea Directiei Generale de asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti a Centrelor de ingrijire si Asistenta Sf. Dimitrie si Sf. Ioan
11.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Linistei nr. 57, sector 1
12.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Drumul Podul Dambovitei nr. 71-73, sector 6
13.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Uranus nr. 138, sector 5
14.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Aleea Meteorologiei nr. 30, sector 1
15.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Expozitiei nr. 22-30 (fost B-dul Marasti nr. 65-67) Lot nr. 21752/1/1-11,sector 1
16.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Bucurestii Noi nr. 43, sector 1
17.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Nuferilor nr. 38-48, sector 1
18.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Splaiul Independentei nr. 294A-296A, sector 6
19.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Chindiei nr. 22-24, sector 4
20.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Dornei nr. 93, sector 1
21.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Smaranda Braescu nr.46, sector 1
22.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Banu Antonache nr.46-48-Str.Cornescu nr.73,sector 1
23.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Intrarea Straulesti nr. 34-37, sector 1, mod. PUZ-Str. Baiculesti-Intr. Straulesti, sector 1
24.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Alexandru Constantinescu nr. 18, sector 1
25.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Timisoara nr. 6A, sector 6
26.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Oltenitei nr. 35-37, sector 4
27.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Gen. Gheorghe Manu nr. 17, sector 1
28.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Milcov nr. 5, sector 1
29.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 89-91, Str. stefan Holban nr. 32, sector 1
30.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Heliului-Str. Biharia-Str. Cantonului, sector 1
31.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Spataru Preda nr. 2, sector 5
32.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Polona nr. 107, sector 1
33.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Orhideelor-Calea Giulesti, sector 6
34.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Prof. Ion Bogdan nr. 15, sector 1
35.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Nordului nr. 114-140, sector 1
36.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. 11 Iunie nr. 51, sector 4
37.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Crivatului nr. 23, sector 3
38.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Temisana nr.14 si nr. 36-38, sector 1
39.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Alexandru Constantinescu nr. 11-13, sector 1
40.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Dinicu Golescu nr. 5, sector 1
41.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Drumul Dealul Leului, Tarla 272, sector 4
42.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Primaverii nr. 55, sector 1
43.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Calea Vacaresti nr. 295-303, sector 4
44.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Vespasian nr. 56, sector 1
45.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Rotasului nr. 2, sector 1
46.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Viilor nr. 11A, sector 5
47.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Telita nr. 37, sector 5
48.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Emanoil Porumbaru, nr. 31, sector 1
49.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Intrarea Comanesti nr. 1, sector 5
50.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Georges Bizet nr. 10, sector 2
51.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Maxim Gorki nr. 28-30, sector 1
52.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Iuliu Maniu nr. 141, sector 6
53.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Marasti nr. 8, sector 1
54.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. George Georgescu nr. 37-39, sector 4
55.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 40-42, sector 1
56.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 67-69, sector 1
57.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Bucuresti-Targoviste nr. 10, sector 1
58.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Menuetului nr. 4, sector 1
59.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Pivnicerului nr.2-2A,sector 1
60.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Gh. sincai-Str. Lanariei, sector 4
61.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Panait Istrati nr.104-106, sector 1
62.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Petre Lintes nr. 32 si 40, 42, 44, sector 5
63.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Ion Bogdan nr. 20, sector 1
64.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Ion Slatineanu nr. 14, sector 1