Sedinta de Consiliu pe 28 aprilie

26 04 2010

Consiliul General al Municipiului Bucuresti are urmatoarea sedinta miercuri, 28 aprilie 2010, la ora 15. Ordinea de zi este:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe perioada 28.04.2010-27.07.2010
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea CGMB nr.61/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Staţia de epurare a apelor uzate a municipiului Bucureşti, precum şi a Actului adiţional nr.3 la Contractul de lucrări încheiat cu Holding AKTOR-ATHENA S.A.2, înregistrat la Primăria Municipiului Bucureşti sub nr.3173 din 11 decembrie 2006
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului General
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare centralizate ale Municipiului Bucureşti, activitate proprie, pe anul 2009
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2009
6. Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din Municipiul Bucureşti
7. Proiect de hotărâre privind expunerea materialelor de propagandă electorală
8. Proiect de hotărâre privind interzicerea în Municipiul Bucureşti a inscripţiilor caligrafiate sau a imaginilor pictate sau gravate de tip grafitti pe pereţi sau alte suprafeţe publice sau private
9. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Bucureşti la campania mondială a Comunităţii Sant`Egidio Oraşe pentru viaţă – Oraşe împotriva Pedepsei cu moartea
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în Splaiul Independenţei nr. 297, sector 6 în suprafaţă de 137 mp., teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, necesar realizării unei secţiuni (extinderi) dintr-un imobil cu destinaţia de birouri şi servicii
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în str. Polonă nr.37A, sector 1, în suprafaţă de 65 mp., teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, necesar realizării unei secţiuni dintr-un imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale, birouri şi locuinţe
12. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Ronald S.Lauder – România, pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului situat în Str. Cluceru Udricani nr.12, sector 3, destinat activităţii de învăţământ
13. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului General al Municipiului Bucureşti să negocieze şi să semneze, în condiţiile legii, un Contract de Cooperare între Municipiul Bucureşti şi S.C.Nova Imobiliare SRL, pentru dezvoltarea şi operarea unui centru comercial
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea reţelei stradale locale şi extinderea reţelei de tramvai necesare dezvoltării Complexului Coloseum”
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind Programul de Cooperare între Municipiul Bucureşti din România şi Oraşul Moscova din Federaţia Rusă pentru perioada 2010-2011
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 339/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) şi aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi a grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei instituţii publice
20. Proiect de hotărâre privind acordarea către Consiliul Local al Oraşului Chitila, Judeţul Ilfov a dreptului de a deversa apele uzate rezultate din activităţile gospodăreşti şi economice de pe raza satului Rudeni în canalul deschis NH Dragomireşti Chitila concesionat către SC. Apa Nova Bucureşti S.A
21. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti – ASPA şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestei instituţii publice
22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti –ARCUB, a imobilului situat în Str. Leonida nr.9, sector 2, în vederea amenajării Centrului de Artă Contemporană şi Experimentală
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CGMB nr.209/2009 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice studii de fezabilitate pentru proiecte tip”Grădiniţă de 4, 6 şi 8 grupe copii, cu program prelungit”
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe de la Banca Europeană de Investiţii, în valoare de până la 60 milioane euro, pentru cofinanţarea proiectului de realizare de grădiniţe noi în Municipiul Bucureşti
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile publice de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti
26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea CGMB nr.178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a caietului de sarcini şi a contractului de atribuire de gestiune delegată pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare
27. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri privind trecerea imobilelor situate în Bucureşti, Calea Giuleşti nr.2-4, sector 6 şi Str. Econom Cezărescu nr.17-19, sector 6, din proprietatea statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv SC Enel Energie Muntenia SA, în domeniul public al Municipiului Bucureşti, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Pasaj rutier denivelat superior Basarab”
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului”
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2009 privind numirea reprezentanţilor C.G.M.B. în Consiliul de Administraţie şi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. REBU S.A. şi abrogarea Hotărârii C.G.M. B. nr. 143/2004
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea CGMB nr.138/2009 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 4000 mp., pentru înfiinţarea unui cimitir turcesc şi abrogarea Hotărârii CGMB nr.416/2008
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului între Municipiul Bucureşti şi Oraşul Chitila privind înfiinţarea, organizarea, reglementarea, coordonarea şi controlul Serviciului de transport public de călători desfăşurat între oraşul Chitila şi Municipiul Bucureşti
32. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 3 la Hotărârea CGMB nr. 379/2008 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Străzilor Bucureşti
33. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea CGMB nr. 376/2008 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenţi pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier
34. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii CGMB nr.254/2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 235/2005 cu modificările şi completările ulterioare
35. Proiect de hotărâre acceptarea propunerii Guvernului României pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în proprietatea publică a statului şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 2
36. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Municipiului Bucureşti cu jardiniera (spaţiu verde) aferentă cursului Râului Dâmboviţa pe raza administrativ teritorială a Municipiului Bucureşti
37. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Stan Nicuşor şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
38. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Roşeţi George Adrian şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
39. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Iovici Teodor Victor şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
40. Proiect de hotărâre privind componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale CGMB, precum şi abrogarea anexei 2 la Hotărârea CGMB nr.289/2008
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Jiului nr.111-113, sector 1
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Aleea Meteorologiei nr.30, sector 1
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Bd. Bucureştii Noi nr.43, sector 1
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.147, sector 1
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.23, sector 1
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.23, sector 1
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Drumul Dealul Leului nr.20-22, sector 4
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Izbiceni nr.117-119, sector 1
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Tipografilor nr.31A, sector 1
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Teiuş nr. 121B, sector 5
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Drumul Gării nr. 67-75, 81-93, sector 1
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 107, lot. 11, sector 1
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Teliţa nr.37, sector 5
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Louis Blanc nr. 26 sector 1
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Sevastopol nr. 16 sector 1
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Inginerilor nr. 9 sector 2
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 107, lot. 13 şi 15, sector 1
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Str. Badea Cârţan nr. 69, sector 2
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 166, sector 1

Reclame
Sedinta de Consiliu General pe 27 ian

25 01 2010

Ordinea de zi a sedintei Consiliului General, 27 ianuarie 2010, ora 13:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe perioada 27.01.2010 – 26.03. 2010
2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al Domnului Duţă Nicolae Lucian şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al municipiului Bucureşti
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Dan Chiţu
4. Proiect de hotărâre privind validarea doamnei Subprefect al Municipiului Bucureşti Cristiana Dumitrescu ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 405/2009 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, pentru anul 2010
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de transport şi distribuţie a energiei termice furnizate prin sistemul centralizat de încălzire de către RADET Bucureşti şi a preţului local de facturare a energiei termice la populaţie
7. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Legii-cadru 330/2009 în instituţiile publice de interes local ale Municipiului Bucureşti
8. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Legii-cadru 330/2009 în Primăria Municipiului Bucureşti
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Bucureşti
11. Proiect de hotărâre privind aderarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti la Reţeaua Română de Reducere a Riscurilor şi plata cotizaţiei anuale de membru
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti a sumelor pentru co-finanţarea Proiectului de investiţii „Reabilitarea zonelor urbane cu deficienţe majore în sistemul de canalizare şi alimentare cu apă din Municipiul Bucureşti – inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent -sectoarele 1-6
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 330/2009 privind repartizarea locuinţelor achiziţionate din fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti
14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a căminelor pentru tineret – blocul 1 şi blocul 2, situate în Bucureşti, Str. Hrisovului nr. 2-4, sector 1, aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti, în vederea vânzării către titularii contractelor de închiriere
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil – cămin nefamilişti, situat în Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3, Bucureşti din administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti
16. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de prestări servicii cu medicii veterinari în Municipiul Bucureşti
17. Proiect de hotărâre privind îmbunătăţirea proceselor şi simplificarea procedurilor de lucru ale registrului de riscuri la nivelul Municipiului Bucureşti
18. Proiect de hotărâre privind eficientizarea comunicării în cadrul Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă cu scopul reducerii riscurilor generate de calamităţile naturale şi antropice
19. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bucureşti, în calitate de partener, la proiectul cu finanţare nerambursabilă I SPEED – Politici sociale informaţionale pentru o dezvoltare economică europeană sustenabilă – în cadrul Programului de Cooperare Interregională Interreg IV C
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiilor de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Instalaţie de încălzire cu gaze clădire administrativă cimitirele Sf. Vineri, Dămăroaia, Izvorul Nou, Metalurgiei, Colentina, Străulesti II”
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Închidere curte interioară columbar – crematoriul Vitan Bîrzeşti”
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Rampe de acces în incinte pentru persoane cu dizabilităţi în 15 cimitire şi 2 crematorii”
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Spitalul clinic de obstetrică şi ginecologie Filantropia”
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Extindere – modernizare şi echipare Spitalul clinic de chirurgie oro-maxilo-facială Prof. Dr. Dan Theodorescu”
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi reabilitare Parc Herăstrău” – nu se va depăşi limita parcului
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru execuţia lucrărilor de consolidare la imobilul situat în B-dul Schitu Măgureanu nr. 3, sector 5
27. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Supralărgire Şoseaua Pipera”
28. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Bulevardul Timişoara”
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu Consiliul Local al sectorului 2 în vederea realizării în comun a Proiectului „Parcaj subteran şi a unui pasaj pietonal din piaţa publică”
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCGMB nr.366/2009 privind asocierea Municipiului Bucureşti cu Consiliul Judeţean Ilfov, Oraşul Voluntari şi Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti,în vederea realizării obiectivului de investiţii „Pasaj denivelat superior Pipera Tunari”
31. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind transmiterea imobilului (cazarma 1868) situat în Str. Sectorului nr.6, sector 3, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al sectorului 3, în vederea dezvoltării Complexului Sportiv „Voinicelul”
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Str. Jiului nr. 111 – 113, sector 1
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Şos. Vitan Bârzeşti nr. 18, sector4
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Drumul Dealul Leului, nr. 20 – 22, sector4
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Şos. Bucureşti – Ploieşti, nr. 166, sector 1
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Str. Badea Cârţan nr. 69, sector 2

Oprescu contra Oprescu

20 01 2010

Cetateanul Sorin Oprescu a fost scapat la limita de amenda primarului Sorin Oprescu:

Sedinta de Consiliu pe 30 septembrie

25 09 2009

La o ora dupa terminarea sedintei de pe 25 septembrie, a aparut Ordinea de Zi a sedintei de urgenta de pe 30 septembrie, ora 12.

Faptul ca vedeti expresia „Plan Urbanistic Zonal” de 54 de ori nu este o iluzie optica.

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2009
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de inchiriere a imobilului situat in Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6 necesar pentru mutarea temporara a aparatului de specialitate a Primarului General si a membrilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada consolidarii imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5
3.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea CGMB nr. 145/2006 privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, precum si a drumurilor aferente ansamblului de locuinte Henri Coanda si abrogarea HCGMB nr. 321/2008
4.Proiect de hotarare privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice din Municipiul Bucuresti
5.Proiect de hotarare privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a cererii de emitere a unei hotarari pentru transmiterea bunurilor imobile, cu terenul aferent amplasamentului „Esplanada”, situat in Bd. Unirii, sector 3, Bucuresti din proprietatea privata a statului in proprietatea publica a municipiului Bucuresti
6.Proiect de hotarare privind validarea domnului tincu Ion ca membru de drept in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica a Municipiului Bucuresti
7.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr. 201/2009 privind aprobarea amplasamentelor situate in Pasajul din Piata Universitatii pe care vor fi amenajate spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, conform profilelor de activitate stabilite precum si a documentatiei de organizare a procedurii de licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii acestora
8.Proiect de hotarare privind trecerea unor spatii cu destinatie medicala din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si trecerea spatiilor din domeniul public al municipiului Bucuresti in domeniul privat al municipiului Bucuresti
9.Proiect de hotarare privind instituirea zilei de 19 septembrie drept „Ziua Elevilor Bucuresteni”
10.Proiect de hotarare privind trecerea din administrarea Directiei Generale de asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti a Centrelor de ingrijire si Asistenta Sf. Dimitrie si Sf. Ioan
11.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Linistei nr. 57, sector 1
12.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Drumul Podul Dambovitei nr. 71-73, sector 6
13.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Uranus nr. 138, sector 5
14.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Aleea Meteorologiei nr. 30, sector 1
15.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Expozitiei nr. 22-30 (fost B-dul Marasti nr. 65-67) Lot nr. 21752/1/1-11,sector 1
16.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Bucurestii Noi nr. 43, sector 1
17.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Nuferilor nr. 38-48, sector 1
18.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Splaiul Independentei nr. 294A-296A, sector 6
19.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Chindiei nr. 22-24, sector 4
20.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Dornei nr. 93, sector 1
21.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Smaranda Braescu nr.46, sector 1
22.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Banu Antonache nr.46-48-Str.Cornescu nr.73,sector 1
23.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Intrarea Straulesti nr. 34-37, sector 1, mod. PUZ-Str. Baiculesti-Intr. Straulesti, sector 1
24.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Alexandru Constantinescu nr. 18, sector 1
25.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Timisoara nr. 6A, sector 6
26.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Oltenitei nr. 35-37, sector 4
27.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Gen. Gheorghe Manu nr. 17, sector 1
28.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Milcov nr. 5, sector 1
29.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 89-91, Str. stefan Holban nr. 32, sector 1
30.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Heliului-Str. Biharia-Str. Cantonului, sector 1
31.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Spataru Preda nr. 2, sector 5
32.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Polona nr. 107, sector 1
33.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Orhideelor-Calea Giulesti, sector 6
34.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Prof. Ion Bogdan nr. 15, sector 1
35.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Nordului nr. 114-140, sector 1
36.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. 11 Iunie nr. 51, sector 4
37.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Crivatului nr. 23, sector 3
38.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Temisana nr.14 si nr. 36-38, sector 1
39.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Alexandru Constantinescu nr. 11-13, sector 1
40.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Dinicu Golescu nr. 5, sector 1
41.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Drumul Dealul Leului, Tarla 272, sector 4
42.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Primaverii nr. 55, sector 1
43.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Calea Vacaresti nr. 295-303, sector 4
44.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Vespasian nr. 56, sector 1
45.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Rotasului nr. 2, sector 1
46.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Viilor nr. 11A, sector 5
47.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Telita nr. 37, sector 5
48.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Emanoil Porumbaru, nr. 31, sector 1
49.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Intrarea Comanesti nr. 1, sector 5
50.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Georges Bizet nr. 10, sector 2
51.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Maxim Gorki nr. 28-30, sector 1
52.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Iuliu Maniu nr. 141, sector 6
53.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Marasti nr. 8, sector 1
54.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. George Georgescu nr. 37-39, sector 4
55.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 40-42, sector 1
56.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 67-69, sector 1
57.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Bucuresti-Targoviste nr. 10, sector 1
58.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Menuetului nr. 4, sector 1
59.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Pivnicerului nr.2-2A,sector 1
60.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Gh. sincai-Str. Lanariei, sector 4
61.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Panait Istrati nr.104-106, sector 1
62.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Petre Lintes nr. 32 si 40, 42, 44, sector 5
63.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Ion Bogdan nr. 20, sector 1
64.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Ion Slatineanu nr. 14, sector 1

Flashmob contra mafiei imobiliare

24 09 2009

Consiliul General are sedinta vineri pentru a adopta 29 de Planuri Urbanistice care vor distruge Bucurestiul.

Ne intalnim vineri, ora 12:30, in fata primariei, pentru un protest inedit – un flashmob de 5 minute in care vom desena cu creta pe trotuarul din fata primariei directia in care se ascunde mafia imobiliara.

Este ultima sansa sa protestam contra demolarilor de cladiri istorice pregatite la sedinta CGMB de vineri. Altfel, casele vor fi distruse pentru totdeauna.

Scrisoare deschisa autoritatilor locale

24 09 2009

SCRISOARE DESCHISA
Consilierilor Generali ai Municipiului Bucuresti
Primarului General al Municipiului Bucuresti

Cu ocazia festivitatilor prilejuite de aniversarea a 550 de ani a Bucurestiului, presa internationala vorbeste de problemele reale ale Bucurestiului si in special de mafia imobiliara si de urbanismul salbatic.

* In prezentarea filmului “Buldozerele distrug Micul Paris”, principala televiziune germana Das Erste scrie pe site-ul ei: “Tot mai multi cetateni se opun buldozerelor mafiei imobiliare” si “Nicaieri in Europa nu s-a distrus in asa masura orasul vechi.”
* Articolul “Bucurestiul preocupat in sfarsit de patrimoniul sau foarte amenintat” emis de France Press si preluat de mai multe ziare si televiziuni (Le Parisien, Le Matin, TV5, N24, etc.) spune “lacune legislative, birocratie, coruptie si verocitate formeaza un cocktail mortal pentru acest oras”.
* In articolul “Revolta impotriva mafiei imobiliare”, publicatia germana Der Spiegel scrie “un  fenomen ameninta sa ruineze Bucurestiul: urbanismul salbatic.”
* Raportul Comisiei Prezidentiale pentru Patrimoniu lansat pe 21 septembrie afirma ca distrugerile patrimoniului construit dupa 1989 sunt mai grave decat distrugerile intregii epoci Ceausescu.

Sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din 25 septembrie este un prilej pentru dumneavoastra de a va pozitiona de partea mafiei imobiliare si a urbanismului salbatic sau impotriva lor.

Astfel, va solicitam sa nu aprobati urmatoarele Planuri Urbanistice Zonale:
* PUZ Primaverii 55, care propune intrarea in legalitate a unei constructii ilegale de 30 metri intr-o zona protejata cu inaltimea maxima 13 metri.
* PUZ Viilor 11A, care prevede demolarea a doua imobile din zona protejata Intrarea Viilor.
* PUZ Temisana 14 si 36-38, doua cladiri inalte care ar afecta coerenta estetica a zonei protejate Temisana
* PUZ George Georgescu 37-39, cladire inalta care ar afecta coerenta estetica a zonei protejate Regina Maria
* PUZ Ion Bogdan 20, cladire inalta care ar afecta coerenta estetica a zonei protejate Polona.
* PUZ Alexandru Constantinescu 11-13, cladire inalta care ar afecta coerenta estetica a zonei protejate Domenii.
* PUZ Vespasian 56, cladire inalta care ar afecta coerenta estetica a zonei vechi Vespasian.
* PUZ Iuliu Maniu 141, care propune dublarea densitatii construite intr-o zona foarte aglomerata a orasului.

Ne exprimam speranta ca, sub imboldul semnalelor interne si internationale mentionate, veti vota pentru bucuresteni si nu pentru exponentii intereselor imobiliare.

Alianţa Civică
Agenţia pentru Monitorizarea Presei – Active Watch
Asociaţia ALMA-RO
Asociaţia Bate Şaua să Priceapă Iapa
Asociaţia Bucureşti
Asociaţia Collage City. Arta. Arhitectură
Asociaţia Culturală Goodartofnoon
Asociaţia EcoAssist
Asociaţia Frontul Negustoresc Obor
Asociatia Greenitiative
Asociaţia Investitorilor din Centrul Istoric (AICI)
Asociaţia Komunitas
Asociaţia pentru Arheologie Industrială
Asociaţia pentru Conservarea Ariilor Protejate Biocultural “Salvaţi Vama Veche”
Asociatia pentru Dezvoltare Urbană
Asociaţia pentru Tranziţia Urbană (ATU)
Asociatia Pro Democratia – Club Bucuresti
Asociaţia “Pro Urbe” Arad
Asociaţia Rhabillage (Case care Plâng)
Asociaţia RPER – Rencontres du Patrimoine Europe – Roumanie
Asociaţia Salvaţi Bucureştiul
Asociaţia Salvaţi Dunărea si Delta
Asociaţia Sighisoara Durabilă
Asociatia Studenţilor si Doctoranzilor Români din Franţa – ADERF
Asociaţia Terra Ecologica
Asociaţia Zona Drumul Potcoavei
Forumul Civic Românesc
Fundatia Academia Civică
Fundaţia Eco-Civica
Fundaţia Pro Patrimonio
Grupul Arhiterra
Grupul Miliţia Spirituală
Grupul pentru Dezvoltare Locală
Grupul pentru Dialog Social (GDS)
Societatea Academică din România – SAR
Transparency International
ViitorPlus – Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă

Sedinta de Consiliu pe 25 septembrie

22 09 2009

Cu ocazia a 550 de ani la atestarea Bucurestiului, Consiliul General isi propune sa adopte 29 planuri urbanistice care vor macelari Capitala.

Aici este Ordinea de Zi completa.